נוהל תעריף שכ"ל למסלול הכשרה למנהלי עבודה (283), משולב עם הנדסאי בניין

בנספח זה מפורטים התעריפים לעניין תשלומי שכר הלימוד לשנת הלימודים תשפ"ד, הכפופים לתקנון המכללה הטנולוגית הנדסאים באריאל

1. תהליך הרישום

 • הסטודנט נדרש להסדיר תשלום שכ"ל מלא עבור הקורס המבוקש לפני תחילת הקורס.
 • סטודנט אשר לא ישלם במועד, לא יוכל להשתתף בקורס.

2. עלות הלימודים

 • עלות הקורס הינה 9000 ₪ (לאחר הנחה של 6% לסטודנט/לבוגר הלומד/עובד באוניברסיטת אריאל בשומרון ו/או במכללה בטכנולוגית הנדסאים באריאל)
 • עלות שחזור תעודת קורס הינה 50 ₪ .

3. אגרת בחינה

 • בחינות האגף להכשרה מקצועית מנוהלות עפ"י הנחיות משרד העבודה ואליהם נדרש להירשם ולשלם אגרת בחינה, לכל בחינה חיצונית בקורס. גובה התשלום נקבע ע"י משרד העבודה – האגף להכשרה מקצועית. גובה האגרה לשנת תשפ"ד 143 ₪ ועתיד להשתנות בהתאם לתעריפי משרד העבודה.

4. תקנות הסדר יתרת התשלום

    החזרים כספיים

 • יתרת זכות בתיק הגביה של הסטודנט מתקזזת באופן אוטומטי עם יתרות לתשלום(במידה וקיימות).באם לא קיימת יתרה לתשלום,יתרת הזכות תועבר באופן אוטומטי לשנת הלימודים הבאה(כשהיא צמודה למדד).
 • סטודנט המעוניין בהחזר כספי ידרש להזין פרטי חשבון להחזר דרך השירות מידע אישי ולשלוח פנייה למדור שכר  לימוד דרך מערכת הפניות. ההחזר יבוצע באמצעות העברה בנקאית.
 • במידה וקיימת הוראת קבע מהבנק, תבוצע העברה ישירות לחשבון זה. אין צורך להעביר פרטי חשבון להחזר. אלא אם הסטודנט יציין חשבון אחר.
 • הטיפול בהחזר כספי אורך כ- 30 ימי עסקים כאשר במסגרת הטיפול תיערך בדיקה מקיפה של תיק הגבייה.
 • בקשות להחזר, לבעלי פרטי חשבון להחזר, שיתקבלו עד ה- 25 לחודש יועברו לחשבון הסטודנט, לכל הפחות, ב- 10 לחודש העוקב.
 • בחודשים בהם חלים חגי ישראל יתכנו שינויים במועד האחרון להגשת הבקשה, השינויים יעודכנו בלוח המודעות של מדור שכר לימוד באתר.

 

5. מימון שכר לימוד ע"י גורם חיצוני

מימון ע"י מעסיק או מימון במסגרת הסכם שכר בין עובדים למעבידים

 • הסטודנט ממומן יעביר למדור שכר הלימוד עד תחילת שנת הלימודים כתב התחייבות מתאים מאת הגורם המממן.
 • במידה והגורם המממן לא יעמוד בהתחייבותו לתשלום שכר הלימוד ו/ או התשלומים הנלווים, תחול ההתחייבות הכספית על הסטודנט.
 • סטודנט שלא יקבל את מלוא המימון לשכר הלימוד ו/ או התשלומים הנלווים, יסדיר יחד עם כתב התחייבות של הגורם המממן, את יתרת התשלומים.
 • האחריות לתשלום שכר הלימוד במועד חלה על הסטודנט, גם אם גורם אחר התחייב לממן את לימודיו, אך לא מימש זאת לפי הכללים.

 

6. ביטול הרשמה/לימודים

 • הליך ביטול הרשמה/ לימודים יחל בהודעת המועמד/הסטודנט למחלקתו בכתב דרך מערכת הפניות.תאריך קבלת ההודעה בכתב הוא התאריך הקובע את מועד הפסקת הלימודים.
 • סטודנט שלא יודיע על הפסקת לימודיו, יחשב כלומד פעיל ויחויב בתשלום בגין תקופה זו .
 • להלן טבלת ביטול:
מועד הפסקת הלימודים חיוב
עד שבועיים לפני תחילת הקורס החזר מלא מלבד דמי רישום
החל משבועיים לפני תחילת הקורס ועד ליום לפני תחילת הקורס 250 ₪
מיום פתיחת הקורס חיוב מלא

 

האמור בעמוד זה הינו בהתאם ובכפוף לנוהל שכר לימוד המפורסם באתר האוניברסיטה, המתעדכן מעת לעת, ומופיע בקישור הבא :
נוהל שכר לימוד באתר האוניברסיטה.
יובהר, כי על אף האמור להלן, בכל במקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור להלן לבין נוהל שכר לימוד המפורסם באתר האוניברסיטה, האמור בנוהל שכר לימוד באתר האוניברסיטה גובר ומחייב.

טופס צד

טופס צד

מלא פרטייך ויועץ לימודים יחזור אלייך בהקדם

שינוי גודל גופנים
ניגודיות