תעדיף לימודי מכינה טכנולוגית (קדם הנדסאים)

אדמי רישום

 1. דמי ההרשמה תקפים לשנה אחת בלבד. הם אינם מוחזרים במקרה של ביטול לימודים, או הפסקתם מצד הסטודנט.
 2. דמי ההרשמה יוחזרו לנרשם רק במידה שלא נפתח המסלול שאליו ביקש הנרשם להירשם.

בהוראת קבע

 1. לתשלום שכר הלימוד, כל מועמד מחויב לחתום על טופס הוראת קבע לחשבון בנק, או לבצע תשלום באמצעות כרטיס אשראי.
 2. למועמד אשר יתקבל ללימודים, תופעל גבייה בהוראת קבע במשך כל זמן הלימודים במסלול, בתשלומים צמודים למדד בהתאם להוראות מה”ט.

גגובה שכר לימוד תשפ"ג במכינה הטכנולוגית

 
מסלול הלימודים דמי רישום שכר לימוד מלא תשלומים נלווים דמי אגדות הסטודנטים

*רשות

סה"כ לתשלום (לא כולל בחינות מה"ט) סה"כ לסטודנטים הממומנים ע"י משרד הביטחון (לא כולל בחינות מה"ט)
מתמטיקה 200 ₪ 1,358 ₪ 284 ₪ 243 ₪ מכינה מלאה: 3,319 ₪

מכינה חלקית: בהתאם לסה"כ הקורסים במערכת השעות

מכינה מלאה: 1,500 ₪

מכינה חלקית: בהתאם לסה"כ הקורסים במערכת השעות

אנגלית 1,208 ₪ 253 ₪
עברית  453 ₪  94 ₪
מיומנויות למידה * 301 ₪ 94 ₪

הערות:

 1. גובה שכר הלימוד מתעדכן בכל שנת לימודים על-פי חוזר מה"ט (05-4-50) ועל פי החלטת הנהלת המכללה.
 2. שכר לימוד יסוד במכינה טכנולוגית צמוד למדד המחירים לצרכן.
 3. עלות הבחינות החיצוניות במכינה הטכנולוגית מחושבת לפי עלות סך הבחינות במסלול – 2 מועדים (באנגלית, מתמטיקה ובעברית).

דתשלום המקדמה

מועמד אשר התקבל ללימודים חייב בתשלום מקדמה על מנת להבטיח את מקומו במסלול הלימוד המבוקש גובה המקדמה – 10% משכר הלימוד + תשלומים נלווים + עלות בחינות מה"ט.

ה. אפשרויות לתשלום שכר לימוד

ניתן לשלם בכל אחת מן האפשרויות הבאות: הוראת קבע לבנק, כרטיס אשראי, במזומן באמצעות שובר בבנק הדואר, באתר המכללה, באפליקציה, בהעברה בנקאית, או באמצעות הפיקדון הצבאי.

סטודנט המבקש לשלם שכר לימוד שלא באמצעות הוראת הקבע, מתבקש להסדיר את התשלום לפני מועד הפעלת הוראת הקבע (עד ל-15 בחודש התשלום).

ו. ביטול לימודים

 
תאריך הודעה על הפסקת לימודים תשלום ראשון תשלום יתרת שכר הלימוד המלא
מקדמת שכ"ל תשלומים נלווים
מיום הרישום ועד יום תחילת הלימודי החזר מלא החזר מלא החזר מלא
במהלך 90 הימים הראשונים ללימודים אין החזר מחויב ב- 50% מחויב ב- 50% שכר לימוד שנתי *
לאחר 90 יום הראשונים ללימודים חיוב מלא

 

**במחלקה לאדריכלות ועיצוב פנים, עד תחילת סמסטר ב' – לא יחויב הפרויקט. כמו כן, סטודנט יחויב ב- 50% מעלות הפרויקט במידה ויפסיק לימודים בתום 90 יום ממועד תחילת מחזור אביב באותה שנה

למידע מלא ראה בנוהל הנדסאים

ז. חיילים משוחררים*:

 1. חייל משוחרר אשר החל את לימודיו בתוך חמש שנים מתאריך סיום שירות החובה/שירות לאומי, זכאי להשתתפות הקרן להכוונת חיילים משוחררים בשכר לימוד יסוד של שנה א' ושנה ב' (במסלול הנדסאים, טכנאים, ובמסלול מכינה טכנולוגית).
 2. אחוז מימון הקרן לחיילים משוחררים בשנת הלימודים תשפ"ב עומד על90%  משכר הלימוד.
 3. חייל משוחרר ישלם 10% מגובה שכר הלימוד, וכן תשלומים נלווים, אגרת אגודת סטודנטים, ותשלום עבור בחינות חיצוניות.
 4. תשלום מקדמת שכר לימוד באמצעות שובר מן הפיקדון הצבאי: המועמד יכול לשלם את מקדמת שכר הלימוד באמצעות הפיקדון. להלן הנחיות לתשלום באמצעות הפיקדון
 5. הפסקת לימודים : סטודנט שיפסיק את לימודיו יחושב אחוז מימון הקרן באופן יחסי לחודשי הלימוד, ועל פי תאריך הפסקת הלימודים המופיע במערכות המידע של המכללה. על הסטודנט לשלם את ההפרש ,על פי נוהלי הפסקת הלימודים של המכללה.

*התנאים למימון חיילים משוחררים מתעדכנים בכל שנת לימודים על-פי הנחיות הקרן להכוונת חיילים משוחררים.
*אחוז המימון והתנאים לזכאות למימון כפופים לשינויים בהתאם להחלטות הקרן.

ח. מידע מפורט על שנים מתקדמות לפי מסלולים

ראה בתעריפי שכר לימוד הנדסאים

האמור בעמוד זה הינו בהתאם ובכפוף לנוהל שכר לימוד המפורסם באתר האוניברסיטה, המתעדכן מעת לעת, ומופיע בקישור הבא :
נוהל שכר לימוד באתר האוניברסיטה.
יובהר, כי על אף האמור להלן, בכל במקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור להלן לבין נוהל שכר לימוד המפורסם באתר האוניברסיטה, האמור בנוהל שכר לימוד באתר האוניברסיטה גובר ומחייב.

טופס צד

טופס צד

מלא פרטייך ויועץ לימודים יחזור אלייך בהקדם

שינוי גודל גופנים
ניגודיות