עתודה טכנולוגית (י"ג-י"ד) מרום

שנה"ל תשפ"ד בעתודה טכנולוגית תחל ביום 27/8/23, בהתאם ללו"ז  המסלול.

בחוזר זה מפורטים הכללים והתקנות לעניין תשלומי שכר הלימוד לשנת הלימודים תשפ"ד, הכפופים לנהלי משרד החינוך והמכללה הטכנולוגית הנדסאים באריאל.

התעריפים המפורסמים בחוזר זה עשויים להשתנות בהתאם להנחיות משרד החינוך, אוניברסיטת אריאל והמכללה הטכנולוגית הנדסאים באריאל השומרים לעצמם את הזכות לשנות את תנאי שכר הלימוד ושאר התנאים המפורטים במסמך זה, בהתאם להנחיות הרשויות המוסמכות.

תשלומי שכר הלימוד צמודים למדד המחירים לצרכן של חודש 05/2023 שפורסם בחודש 06/2023 ומתעדכן בכל 15 לחודש.

תהליך הרישום:

 תשלום ראשון ⇐ הסדרת יתרת תשלום

שנת לימודים דמי רישום מקדמת שכר לימוד סה"כ לתשלום
שנה א' 200 800 ₪ 1,000  ₪
  • דמי רישום בסך 200 ₪ אינם מוחזרים.
  • התשלום הראשון מהווה חלק מסך התשלום השנתי ויש לשלמו עד 31/07/2023.

תשלומי שכ"ל ונלווים: 

שנת לימודים דמי רישום שכר לימוד בסיסי תשלומים נלווים:
ש.אבטחה
ש. אקדמיים
ש. מנהליים  וטכנולוגים
דמי אגודת סטודנטים  * רשות שכר לימוד מלא לתשלום כולל נלווים שכר לימוד מלא לתשלום כולל נלווים עבור סטודנט ממומן ע"י צה"ל **
שנה א' (י"ג) 200 ₪ 6,972 ₪ 1,660 ₪ 250 ₪ 9,082 ₪ 2,807 ₪
שנה ב' (י"ד) 6,972 ₪ 1,660 ₪ 250 ₪ 8,882 ₪ 2,607 ₪

**מימון יינתן לסטודנטים הזכאים על-פי קריטריונים של משרד הביטחון

האמור בעמוד זה הינו בהתאם ובכפוף לנוהל שכר לימוד המפורסם באתר האוניברסיטה, המתעדכן מעת לעת, ומופיע בקישור הבא :
נוהל שכר לימוד באתר האוניברסיטה.
יובהר, כי על אף האמור להלן, בכל במקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור להלן לבין נוהל שכר לימוד המפורסם באתר האוניברסיטה, האמור בנוהל שכר לימוד באתר האוניברסיטה גובר ומחייב.

טופס צד

טופס צד

מלא פרטייך ויועץ לימודים יחזור אלייך בהקדם

שינוי גודל גופנים
ניגודיות